Phân tích Dữ liệu

Làm ETL dữ liệu với SQL Server Integration Services

3,500,000 đ

Nghề phân tích dữ liệu – nghề hot thời 4.0

499,000 đ

Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu – Level 3

1,200,000 đ

Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu – Level 2

1,500,000 đ

Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu – Level 1

1,800,000 đ