Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - DF - DXNB

Admin

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Vai trò:

 • Tham gia vào giai đoạn Thiết kế cuối (trong quá trình lập kế hoạch cho giai đoạn thí điểm), xúc tiến việc kiểm thử và liên tục cải thiện giải pháp

 • Chuẩn bị cẩm nang back-end có liên quan, hỗ trợ điều chỉnh văn bản, phiếu, quy trình, chính sách và đào tạo cho các chi nhánh, nhân viên back-end

 • Hỗ trợ các hoạt động quản lý thay đổi để đảm bảo và hỗ trợ nhân viên back-end thích nghi với những thay đổi mới

 • Giám sát, xác định và chia sẻ phản hồi của nhân viên back-end

 • Phối hợp với nhóm thiết kế để xác định nguyên nhân gốc rễ, sắp xếp thứ tự ưu tiên thay đổi và cải thiện giải pháp nhằm tăng cường mức độ hiệu quả

2. Trách nhiệm:

 • Chịu trách nhiệm kiểm tra và triển khai thí điểm, triển khai nhân rộng giải pháp hành trình khách hàng

 • Chịu trách nhiệm hỗ trợ nhân viên back-end thích nghi với các giải pháp, thay đổi mới

 • Chịu trách nhiệm xác định, sắp xếp thứ tự ưu tiên phản hồi của nhân viên back-end để cải tiến liên tục

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có kinh nghiệm quản lý nhân viên back-end, hiểu biết tường tận về quá trình thí điểm và triển khai các sáng kiến tại ngân hàng

 • Có hiểu biết về chính sách ngân hàng cũng như cách thức điều chỉnh chính sách

 • Có quan hệ chặt chẽ với các bên liên quan back-end (vận hành chi nhánh, vận hành rủi ro tín dụng, v.v.)

Có những kiến thức và kỹ năng sau là một lợi thế:

 • Lấy khách hàng làm trọng tâm

 • Tư duy cởi mở, linh hoạt và bền bỉ với tinh thần cải tiến liên tục


Bài viết liên quan