[Tham khảo] Đề thi công chức Thuế vòng 1 - Kiến thức chung 2023

Hung.VV

Đề thi được xây dựng dùng để tham khảo dựa trên phạm vụ kiến thức ôn tập theo đề cương của Tổng cục Thuế năm 2023. Mời các bạn ứng viên kỳ thi tuyển công chức Thuế thử sức nhé.

Câu 1:  Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về Vị trí, chức năng của Chính phủ? 

 1. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. 
 2. Chính phủ là cơ quan quyền hành nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. 
 3. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện luật pháp và quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội 
 4. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, luật pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Câu 2:   Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia? 

 1. Quốc hội 
 2. Chính phủ 
 3. Bộ Tài chính 
 4. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

Câu 3:  Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Ai là là người đứng đầu hệ thống hành chính nhà nước 

 1. Thủ tướng Chính phủ 
 2. Chủ tịch nước 
 3. Chủ tịch Quốc hội 
 4. Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Quốc hội 

Câu 4:  Hiến pháp năm 2013 quy định ai là người được thay mặt Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại? 

 1. Chủ tịch nước 
 2. Chủ tịch Quốc hội 
 3. Thủ tướng Chính phủ 
 4. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

Câu 5:  Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Quyết định chính sách cụ thể về giáo dục để bảo đảm phát triển giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội” là nhiệm vụ và quyền hạn của 

 1. Thủ tướng Chính phủ 
 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 
 3. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 
 4. Chính phủ 

Câu 6:  Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Đề nghị cơ quan nào đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản pháp luật của cơ quan nào trái với các văn bản về ngành, lĩnh vựđược phân công 

 1. Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện 
 2. Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
 3. Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện 
 4. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 7:  Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Cơ quan nào ban hành quy chế làm việc của Chính phủ 

 1. Nhà nước 
 2. Quốc hội 
 3. Chính phủ 
 4. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

Câu 8:  Theo Hiến pháp 2013. Quốc hội không bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm? 

 1. Phó chủ tịch nước 
 2. Phó chủ tịch Quốc hội 
 3. Phó thủ tướng chính phủ 
 4. Người đứng đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập 

Câu 9:  Theo hiến pháp 2013. Sau khi được quốc hội bầu, ai phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp? 

 1. Viện trưởng viện kiểm sát Nhân dân tối cao 
 2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 
 3. Tổng kiểm toán nhà nước 
 4. Chủ tịch Hội đồng dân tộc 

Câu 10:  Theo Hiến pháp 2013. Chủ tịch nước có quyền? 

 1. Tham dự phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, phiên họp của Chính phủ
 2. Yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiêt để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước. 
 3. Tham dự phiên họp của Hội đồng dân tộc. 

Câu 11: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, sửa đổi 2019. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương có bao nhiêu nhiệm vụ, quyền hạn 

Câu 12:  Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Chức năng của Bộ là? 

 1. Quản lý nhà nước tất cả các ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. 
 2. Quản lý nhà nước về một hoặc một số lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. 
 3. Quản lý nhà nước về một hoặc một số ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. 
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 13:  Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương thành lập có các ban nào 

 1. Ban đô thị 
 2. Ban pháp chế, Ban kinh tế - ngân sách 
 3. Ban văn hoá-xã hội 
 4. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 14:  Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Các đơn vị sự nghiệp công lập cơ cấu tổ chức của từng Bộ, gồm? 

 1. Các đơn vị nghiên cứu chiến lược, chính sách về ngành, lĩnh vực; 
 2. Tất cả các phương án 
 3. Báo, tạp chí; Trung tâm Thông tin; 
 4. Trường hoặc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Học viện thuộc Bộ.

Câu 15:  Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. “Hoạt động theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên” là của cơ quan nào? 

 1. Tổng cục 
 2. Vụ 
 3. Cục 
 4. Tất cả phương án.

Câu 16:  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định như thế nào về ban hành và thời điểm có hiệu lực của văn bản quy định chi tiết? 

 1. Không quy định cụ thể 
 2. Ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết
 3. Ban hành để có hiệu lực sau thời điểm có hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết
 4. Ban hành để có hiệu lực trước thời điểm có hiệu lực cùa văn bản được quy định chi tiết 

Câu 17:  Luật ban hành văn bản quỵ phạm pháp luật năm 2015 quy định dự thảo Quyết định của UBND cấp huyện được thông qua khi? 

 1. Có quá nửa tổng số thành viên UBNĐ cấp huyện biểu quyết tán thành
 2. Có 1/2 tổng số thành viên UBND cấp huyện biểu quyết tán thành 
 3. Có ít nhất 2/3 tổng số thành viên UBND cấp huyện có mặt biểu quyết tán thành
 4. Có ỉt nhất 3/4 tổng số thành viên UBND cấp huyện có mặt biểu quyết tán thành 

Câu 18:  Luật ban hành văn bản quỵ phạm pháp luật năm 2015 quy định ai có thẩm quyền ký chứng thực nghị quyết của HĐND cấp xã? 

 1. Phó Chủ tịch thường trực HĐND cấp xã 
 2. Chủ tịch HĐND cấp xã 
 3. Thường trực HĐND cấp xã 
 4. Phó Chủ tịch HĐND cấp xã 

Câu 19:  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định quyết định đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật phải đăng công báo chậm nhất là? 

 1. 04 ngày kể từ ngày ra quyết định 
 2. 03 ngày kể từ ngày ra quyết định 
 3. 01 ngày kể từ ngày ra quyết định 
 4. 02 ngày kể từ ngày ra quyết định 

Câu 20:  Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và sửa đổi 2020. Số, ký hiệu của pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như sau: 

 1. số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của loại văn bản - tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản” 
 2. “loại văn bản: số thứ tự của văn bản/năm ban hành-tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản và số khóa Quốc hội”; 
 3. “loại văn bản/số thứ tự của văn bản/năm ban hành-tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản và số khóa Quốc hội” 
 4. “loại văn bản: số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản và số khóa Quốc hội” 

Câu 21: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên nào vào kết quả điểm vòng 2? 

 1. Điểm trung bình của các điểm ưu tiên 
 2. 5,5 điểm 
 3. Điểm ưu tiên cao nhất hoặc Điểm trung bình của các điểm ưu tiên 
 4. Điểm ưu tiên cao nhất 

Câu 22:  Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng “Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ;” thì cán bộ, công chức sẽ bị hình thức kỷ luật nào sau đây? 

 1. Hạ bậc lương 
 2. Cảnh cáo 
 3. Cách chức 
 4. Khiển trách 

Câu 23:  Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Tổ chức xét tuyển: Chậm nhất bao nhiêu ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức phỏng vấn tại vòng 2 

 1. 07 ngày 
 2. 15 ngày 
 3. 05 ngày 
 4. 10 ngày 

Câu 24:  Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Xác định phương án đúng về đối tượng tiếp nhận vào làm công chức 

 1. Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập 
 2. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, c 
 3. Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác 
 4. Tất cả phương án 

Câu 25:  Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc về hành vi vi phạm "Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ" thì  công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị hình thức kỷ luật nào sau đây? 

 1. Cách chức 
 2. Cảnh cáo 
 3. Giáng chức 
 4. Buộc thôi việc 

Bài viết liên quan